Експозиция “РАСТЕНИЕВЪДСТВО”


Създадена 1996 г. - има образователно - познавателен характер и представя историята на българското растениевъдство. Включва разделите:
• възникване на земеделието по българските земи
• видове почви
• зърнено - житни култури
• фуражни и зърнено - бобови култури
• история на градинарството
• тютюнопроизводство
• лозарство и винарство
• история на маслодайната роза