ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
11.02.2021
През месец май Национален земеделски музей гостува на децата от столичната 126 ДГ „Тинтява” – филиал
03.06.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален земеделски музей /НЗМ/ – София, на основание  чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС,  чл. 13, ал. 5  от ППЗДС  и  Заповед № РД – 08 – 16/16.04.2021г. на Директора на НЗМ, обявява търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. Стопанска сграда – бивш „Свинарник” с полезна площ

293 кв.м.;

  1. Втори етаж от сграда с полезна площ 75 кв.м.,

намиращи се в гр. София, ул. „Суходолска” №30.

Търгът ще се проведе  на    21.05.2021 г. от 11:00 ч. в  административната сграда на НЗМ – София ул. „Суходолска” №30, етаж 1.  Депозитът за участие е в размер на 20,00 /двадесет/ лева  и се внася  по банковата сметка на  НЗМ в :

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН БАТЕНБЕРГ

IBAN: BG 60 UNCR 9660 3119 99 44 15

BIC: UNCRBGSF

Началната наемна цена е в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева без ДДС.

Срок за наемане  на имота до 10 години. Предназначение на обекта: складови помещения с работилница.

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на на НЗМ – София, ул. „Суходолска”№30. Оглед на обекта, предмет на търга може да се извърши слез заявка от 19. 04.2021г. до 20.05.2021г. от 09.30 до 16.30 часа. Лице за контакти за огледа Петранка Цекова – фондохранител в НЗМ. 

       Подаването на документацията се извършва на адрес – гр.София, ул.”Суходолска” №30 до 16.30 ч. на 20.04.2021г. 

За допълнителна информация: Национален земеделски музей /НЗМ/ – София, 02 929 67 53; 02 929 63 73