Празник на домашните сирена
03.10.2022
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Национален земеделски музей, с ЕИК/ БУЛСТАТ 121022030,  с адрес: гр. София; район Красна поляна; ул. „Суходолска“ № 30 съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Подобряване енергийните характеристики на сградния фонд на Национален земеделски музей, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки“ За контакти Калин Василев; гр. София; район Красна поляна; ул. „Суходолска“ № 30; 02 812 75 40 /лице, адрес, телефон/ Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
25.04.2023

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ №93-1/06.03.2023г.

Национален земеделски музей /НЗМ/ - София, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 5 от ППЗДС и Заповед № РД-10-5/02.03.2023г. на Директора на НЗМ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:
1.	Част от стопанска сграда – бивш „Краварник” (обслужващи помещения) с полезна площ 286 кв.м., с кад. № 15, нанесена в кадастралната карта на гр. София с идентификатор 68134.1110.68, съгласно скица №15 – 224949/04.07.2014г., изд. от СГКК, находящ се в гр. София, ул. „Суходолска” №30.

Търгът ще се проведе на  10.04.2023 г. от 11:00 ч. в административната сграда на НЗМ – София ул. „Суходолска” №30, етаж 2. Депозитът за участие е в размер на 20,00 /двадесет/ лева и се внася по банковата сметка на НЗМ в :
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН БАТЕНБЕРГ
IBAN: BG 60 UNCR 9660 3119 99 44 15
BIC: UNCRBGSF
Началната наемна цена е в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева без ДДС.
Срок за наемане на имота до 10 години. Предназначение на обекта: складови помещения.
Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на на НЗМ - София, ул. „Суходолска”№30. Оглед на обекта, предмет на търга може да се извърши слез заявка от 09. 03.2023г. до 06.04.2023г. от 09.30 до 16.30 часа. Лице за контакти за огледа Петранка Цекова – фондохранител в НЗМ. 
    Подаването на документацията се извършва на адрес - гр.София, ул.”Суходолска” №30 до 16.30 ч. на 07.04.2023г. 

За допълнителна информация: Национален земеделски музей /НЗМ/ - София, 02 929 67 53; 02 929 63 73; 0878400147