nzm-admin

Във връзка с „нощ на музеите“ на 13,05-14,05,2023г. Национален Земеделски Музей проведе образователна програма „Хляб наш насущтний“ с децата от с.Ноевци и гр.Брезник и жителите на околноста. Децата научиха обичай и обреди и начин на приготвяне на хляб за различни поводи и празници. След като им разказахме за стойността и значението на хляба за предците ни, децата имаха възможността да направят свое обредно хлебче.

17.05.2023

хляб наш насущний

Във връзка с „нощ на музеите“ на 13,05-14,05,2023г. Национален Земеделски Музей проведе образователна програма „Хляб наш насущтний“ с децата от с.Ноевци и гр.Брезник и жителите на […]
11.05.2023

ХЛЯБ НАШ НАСУЩТНИЙ

Във връзка с „Нощ на музеите“, Национален Земеделски Музей гостува на ОИМ-Брезник с образователна програма „Хляб наш насущтний“ на 12 и 13 май 2023г.
25.04.2023

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Национален земеделски музей, с ЕИК/ БУЛСТАТ 121022030,  с адрес: гр. София; район Красна поляна; ул. „Суходолска“ № 30 съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Подобряване енергийните характеристики на сградния фонд на Национален земеделски музей, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки“ За контакти Калин Василев; гр. София; район Красна поляна; ул. „Суходолска“ № 30; 02 812 75 40 /лице, адрес, телефон/ Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието […]
07.03.2023

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ №93-1/06.03.2023г. Национален земеделски музей /НЗМ/ - София, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 5 от ППЗДС […]