nzm-admin

ОБЯВЛЕНИЕ №93-1/06.03.2023г.

Национален земеделски музей /НЗМ/ - София, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 5 от ППЗДС и Заповед № РД-10-5/02.03.2023г. на Директора на НЗМ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:
1.	Част от стопанска сграда – бивш „Краварник” (обслужващи помещения) с полезна площ 286 кв.м., с кад. № 15, нанесена в кадастралната карта на гр. София с идентификатор 68134.1110.68, съгласно скица №15 – 224949/04.07.2014г., изд. от СГКК, находящ се в гр. София, ул. „Суходолска” №30.

Търгът ще се проведе на  10.04.2023 г. от 11:00 ч. в административната сграда на НЗМ – София ул. „Суходолска” №30, етаж 2. Депозитът за участие е в размер на 20,00 /двадесет/ лева и се внася по банковата сметка на НЗМ в :
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН БАТЕНБЕРГ
IBAN: BG 60 UNCR 9660 3119 99 44 15
BIC: UNCRBGSF
Началната наемна цена е в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева без ДДС.
Срок за наемане на имота до 10 години. Предназначение на обекта: складови помещения.
Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на на НЗМ - София, ул. „Суходолска”№30. Оглед на обекта, предмет на търга може да се извърши слез заявка от 09. 03.2023г. до 06.04.2023г. от 09.30 до 16.30 часа. Лице за контакти за огледа Петранка Цекова – фондохранител в НЗМ. 
    Подаването на документацията се извършва на адрес - гр.София, ул.”Суходолска” №30 до 16.30 ч. на 07.04.2023г. 

За допълнителна информация: Национален земеделски музей /НЗМ/ - София, 02 929 67 53; 02 929 63 73; 087840014707.03.2023

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ №93-1/06.03.2023г. Национален земеделски музей /НЗМ/ - София, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 5 от ППЗДС […]
03.10.2022

Празник на домашните сирена

НЗМ с изложба за българското млекарство в с.Черни вит На 24 септември в с. Черни вит се проведе „Празник на домашните сирена“. Национален земеделски музей представи […]
20.06.2022

125 години от рождението на Дончо Костов

На 19. 06. 2022 г. НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ МУЗЕЙ (НЗМ) – СОФИЯ отбеляза 125 г. от рождението на световно признатия  учен – генетик акад. Дончо Костов. Честването […]
07.06.2022

1 юни с децата на Кюстендил

В деня на детето в обновения парк на Обреден дом-Кюстендил, наред със забавните атракции, които отдел „Култура и духовно развитие“ на община Кюстендил беше организирала за […]